Etusivu » Ratkaisuja » VakO 1389:2016

13.1.2017 VakO 1389:2016

Muutoksenhaku - Määräaika - Valituksen myöhästyminen

Diaarinumero: 1389:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Sairausvakuutuslaki 17 luku 1 § ja 2 §, ...Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 1 §, 5 § ja 6 §, ...Hallintolainkäyttölaki 26 § ja 51 § 2 mom., ...Tuomioistuinlaki 7 luku 1 §
Antopäivä: 13.1.2017

A oli toimittanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen kohdistuvan valituksensa vakuutusoikeudelle, vaikka valitus olisi päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan pitänyt toimittaa Kansaneläkelaitokselle. Valitus oli saapunut sähköpostitse valitusajan viimeisenä päivänä. Kysymystä valituksen saapumisesta määräajassa arvioitiin kyseessä olevassa tilanteessa vakuutusoikeudessa noudatettavan virka-ajan mukaisesti. Valitus jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta, koska se oli saapunut vasta virka-ajan päättymisen jälkeen eikä myöhästymiseen ollut ilmennyt painavia syitä.

Esitiedot

A haki Kansaneläkelaitokselta sairauspäivärahaa. Kansaneläkelaitos hylkäsi hakemuksen, koska sairausvakuutuslain mukaiset edellytykset sen myöntämiselle eivät täyttyneet.

A haki Kansaneläkelaitoksen päätökseen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi valituksen.

A haki vakuutusoikeudelta muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen vaatien sairauspäivärahan myöntämistä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valitus jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Sairausvakuutuslain 17 luvun 1 §:n mukaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen.

Saman luvun 2 §:n mukaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Valituskirjelmä on toimitettava Kansaneläkelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Vaikka vakuutusoikeudelle tehtävä valitus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä.

Tuomioistuinlain 7 luvun 1 §:n mukaan vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena sille lain nojalla kuuluvissa asioissa.

Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 1 §:n mukaan kun laissa tai asetuksessa on säädetty määräaika noudatettavaksi tuomioistuimessa tahi muun viranomaisen luona, on se, mikäli ei joistakin asioista ole toisin säädetty, laskettava, niinkuin tässä laissa sanotaan.

Saman lain 6 §:n mukaan muutoksenhakemuksen jättäminen on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintolainkäyttölain 26 §:n mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos valituskirjelmä on erityisen säännöksen nojalla toimitettava muulle viranomaiselle kuin valitusviranomaiselle, mutta se on toimitettu valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle, valitusta ei tämän vuoksi jätetä tutkimatta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 12.1.2016 antama päätös on 21.1.2016 postitettu kirjeellä A:lle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä eli 28.1.2016. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa Kansaneläkelaitokselle ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään 30. päivänä 28.1.2016 jälkeen eli, määräajan viimeisen päivän satuttua lauantaille, viimeistään seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 29.2.2016. A on toimittanut valituskirjelmänsä vakuutusoikeudelle sähköpostiviestinä, joka on saapunut 29.2.2016 kello 23.22. Kansaneläkelaitokselle valitus on saapunut vakuutusoikeudesta siirrettynä vasta 7.3.2016.

A:n vakuutusoikeudelle toimittamaa valitusta ei voida katsoa valitusajan kuluessa toimitetuksi, koska valitus on tullut vakuutusoikeuteen vasta virka-ajan päättymisen jälkeen. Vakuutusoikeuden virka-aika päättyy kello 16.15. A ei ole vastannut vakuutusoikeuden hänelle lähettämään tiedusteluun. Asiassa ei ole muutoinkaan todettavissa sellaisia laissa tarkoitettuja painavia syitä, joiden perusteella vakuutusoikeus voisi ottaa määräajan jälkeen saapuneen valituksen tutkittavakseen.

Lainkohdat

Sairausvakuutuslaki 17 luku 1 § ja 2 §
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 1 §, 5 § ja 6 §
Hallintolainkäyttölaki 26 § ja 51 § 2 mom.
Tuomioistuinlaki 7 luku 1 §

 
Julkaistu 17.5.2017