VakO 1839:2022(L)

Vakuutusoikeus katsoi, että tulotietojärjestelmästä annetun lain ja sen esitöiden perusteella työtulojen huomioon ottamisessa ensisijaisena menettelytapana oli pidettävä sitä, että suorituksen maksaja oikaisee virheelliset palkkatiedot tulorekisteriin oma-aloitteisesti tai tulonsaajan vaatimuksesta. Ratkaisun perusteena on tarkoitus käyttää tulonsaajan esittämiä tulotietoja ainoastaan silloin, kun suorituksen maksaja ei ole oikaissut tai ei ole voinut oikaista tulorekisterin tietoa tulonsaajan vaatimuksen mukaisesti.

Tulonsaaja ei ollut vaatinut suorituksen maksajaa tekemään oikaisua tulorekisterin tietoihin. Näin ollen Kansaneläkelaitos oli voinut työmarkkinatukea koskevissa asioissa perustaa ratkaisunsa tulorekisteristä saamiinsa tietoihin. Vakuutusoikeus totesi lisäksi, että tulonsaaja voi halutessaan tehdä tulotietojen korjausvaatimuksen työnantajalleen, joka vastaa tietojen oikaisemisesta tulorekisteriin. Tämän jälkeen Kansaneläkelaitoksen on työttömyysturvalain 12 luvun 7 §:n 6 momentin nojalla tutkittava asiat uudelleen, jos niissä ilmenee uutta selvitystä.